واحد بازرگانی گروه معین توس

در این واحد تلاش می گردد تا بهترین مواد اولیه تهیه و به انبار تحویل داده شود و همچنین پس از طی مراحل کنترل کیفیت و تایید آن جهت قسمت های فروش و تولید هدایت شوند.