• یکی از فعالیت های مهم گروه معین توس فعالیت های آموزشی ، فرهنگی می باشد.
  • این هدف از ابتدای شکل گرفتن گروه معین توس به صورت جدی و عملی در حال پیاده شدن است و به عنوان یک رکن جدا نشدنی جزئی از فعالیت های این مجموعه محسوب می گردد.