آزمایشگاه معین توس اهداف زیر را دنبال می کند:

  • تحقیقات و پژوهش های مربوط به پوشش های آبکاری و پوشش های نوین
  • آزمایش های تخصصی مربوط به محلول های آبکاری و افزودنی های آن
  • خدمات پشتیبانی برای مشتریان خود
مشهد - ابتدای جاده کلات - جنب معاینه فنی خودرو سبک بهمن - مجموعه معین توس تلفن: 05132626600 ایمیل: moeintoos@gmail.com