گروه معین توس با دارا بودن واحدهای بازرگانی و انبارداری به روز ، قادر به تامین و تهیه مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی با کیفیت های تایید شده توسط واحد کنترل کیفیت این مجموعه و همچنین با قیمت مناسب جهت واحد های محترم آبکاری می باشد.