گروه معین توس جهت تصفیه آب ورودی به واحدهای مسکونی و صنعتی همواره قادر به پیشنهاد ، نصب و خدمات پس از فروش سیستم های نوین تصفیه آب می باشد.

و همچنین توانایی مشاوره ، اجراء و خدمات پشتیبانی سیستم های تصفیه پساب های صنعتی را دارا می باشد.