با توجه به نقش انجمن ها و نهاد های صنفی در ارتقاء همه جانبه هر صنعت و حرفه ای ، گروه معین توس را بر آن داشت که نمایندگی چند انجمن و تشکل را در استان های خراسان و شرق کشور اخذ نماید.

تأسیس دفتر نمایندگی انجمن صنایع آبکاری ایران مستقر در مجموعه معین توس کمک بسیاری در جذب اعضای جدید برای عضویت در این انجمن و تسهیل نمودن ارتباط دو طرفه انجمن و کمیته های آن با متقاضیان و اعضای حوزه شرق کشور نموده و همواره با تمامی امکانات آماده تقویت این همکاری می باشد.

متقاضیان جدید عضویت در انجمن صنایع آبکاری ایران می توانند بعد از مطالعه و اطمینان مزایای این عضویت به واحد مربوطه مستقر در ساختمان معین توس ، مراجعه و بعد از ارائه مدارک لازم و تایید آنها توسط کمیته محترم عضویت انجمن صنایع آبکاری ایران به جمع این اعضا پیوسته و علاوه بر استفاده از مزایای اعلام شده ، از تخفیف های درج شده در جدول تخفیف شرکت ها استفاده نمایند.

فعالان محترم صنعت آبکاری و متقاضیان عضویت در انجمن صنایع آبکاری ایران می توانند جهت عضو شدن با تکمیل فرم ثبت نام ، اقدام به پیوستن به این انجمن و برخورداری از منافع آن نمایند.

منشور اخلاقی انجمن صنايع آبکاری ايران:

۱٫ (آ) آموزش اولویت بخشی به منافع گروهی نسبت به منافع فردی(منافع مشترک تشکل)
۲٫ (ب) بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان صنعت و تامین اجتماعی آنها(ایمنی و بهداشت منابع انسانی)
۳٫ (ک) کرامت انسانی،صداقت و اصول اخلاقی مبنای تصمیم گیری های انجمن(صداقت)
۴٫ (ا) الزام رعایت مسائل زیست محیطی و برنامه ریزی در جهت تبدیل صنعت آبکاری به صنعت سبز(زیست محیطی)
۵٫ (ر) راهبری کار تیمی از طریق ترویج احترام متقابل در گروههای کاری و تحمل نظرات مخالف ، با رعایت کامل مفاد اساسنامه و آیین نامه های انجمن(کارتیمی)
۶٫ (ی) یگانه راه رشد پایدار: حفظ منافع اجتماع(پرداخت مالیات قانونی و ….)در کنار حفظ منافع بنگاه و رعایت مسائل زیست محیطی(توسعه پایدار)