برگزاری تمامی دوره های آموزشی در این واحد همراه با ارائه گواهی آموزش با درج تعداد ساعات و موضوع اموزش و همین طور مدارک متعلق به ادارات مربوطه ( آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای ) می باشد.

برگزاری تعدادی از دوره های آموزشی در واحد آموزش معین توس:

برگزاری دوره بهاء تمام شده و مدیریت هزینه در کارگاه های آبکاری

برگزاری دوره آموزشی پوشش های آبکاری ، آندایزینگ و بلک اکساید جهت دبیران محترم آموزش و پرورش.

برگزاری دوره آموزشی آبکاری عمومی جهت اعضای باشگاه مشتریان معین توس.