به مجموعه عملیاتی که در طی آن پوشش یا پوشش هایی را به روش الکترو شیمیایی بر روی فلزات ویا غیر فلزات می نشانند ، آبکاری می گویند.

این نوع عملیات بیشتر با اهداف جلوگیری از خوردگی و زیبایی انجام می گردد.

نقش آبکاری در تمامی صنعت ها از جمله خودرو و نیرو محرکه ، لوازم خانگی ، تجهیزات پزشکی ، لوازم ساختمان ، برق و الکترونیک ، ابزار و یرلق ، طلا و جواهر ، دفاعی و نظامی ، هوا و فضا و … به صورت مستقیم و غیر مستقیم محسوس و ملموس می باشد.

به طوری که بدون صنعت آبکاری هیچ صنعت دیگری قادر به فعالیت و یا ادامه آن به صورت توجیه پذیر نمی باشد.